0%
Ogeysiiska ujeedka ururinta xogta gaarka ah

Macluumaadka aan kaa codsanayno inaad naftaada ka bixiso ayaa ah xog shaqsi ah sida ku cad Sharciga Dhaqanada Xogta Dawlada ee Minnesota, Xeerarka Minnesota, cutubka 13. Diiwaan gelintaada barnaamijkaan gabi ahaanba waa ikhtiyaari. Haddii aad doorato inaadan bixin macluumaadka lagaa codsaday, gobalka ayaan heli doonin macluumaad ku filan si uu kuugu wargeliyo wargelinta ugu danbeeyay ee tallaalka COVID-19 ama fursadaha ku quseeya ama go'aamin karin inaad u qalanto diiwaan gelinta hore ama in lagugu daro liiska ogaysiiska fursadaha tallaalka. Su'aalaha qaar ayaa leh dookhyo aad ka dooran karto “ma doonaayo inaan ka jawaabo” inaad taas jawaab ahaan u dooratana waxay kaama hor istaagayso in lagaa diiwaan gasho barnaamijkaan.

Wakaaladaha gobalka ee qaybta ka ah qorshaynta tallaalka, mudaynta, iyo maamulka ayaa akhrin doona macluumaadkaaga. Qolyaha kale ee macluumaadkaaga arki kara waa wakaaladaha caafimaadka Dadwaynaha ee maxaliga ah, adeeg bixiyaasha daryeelka caafimaadka, iyo shaqsiyaadka kale ama shirkadaha qaybta ka ah qorshayn, mudaynta, ama maamulka tallaalka COVID-19, iyo sidoo kale shaqsiyaadka ama shirkadaha sharcigu u fasaxaayo.
Fadlan sheeg taariikhdaada dhalashada
Faahfaahinta tirada dadka
Ma ka shaqaysaa wax kamid ah ganacsiyada soo socda (calaamadee dhammaan kuwa quseeya):
Midabka (Isir)
Dhaqan/Aqoonsi midabka (Isir)
Dhaqan/Aqoonsi midabka (Isir)
Faahfaahin kale
Fadlan noo sheeg haddii aad qabto wax kamid ah naafooyinka soo socda?