0%
Ceeb toom txog kev npaj yuav sau cov ntaub ntawv ntiag tug

Cov ntaub ntawv peb xav kom koj qhia txog koj tus kheej yog cov ntaub ntawv nyob rau hauv Minnesota Txoj Cai Tswj Kev Ua Haujlwm Cov Cai, Minnesota Cov Cai, tshooj 13. Koj kev sau npe nkag rau qhov kev pab no yog siab yeem. Yog tias koj tsis xaiv muab cov ntaub ntawv, lub Xeev yuav tsis muaj cov ntaub ntawv txaus los qhia koj txog COVID-19 kev txhaj tshuaj tiv thaiv lossis qhia koj txog cib fim tau txais tshuaj tiv thaiv lossis cuv npe rau cib fim. Qee lo lus nug muaj qhov “tsis xav teb” thiab xaiv qhov ntawd los ua koj cov lus teb nws yuav tsis txwv koj ntawm kev tso npe nkag rau hauv txoj khoos kas no.

Cov koomhaum hauv xeev muaj feem koom tes rau kev npaj siv tshuaj tivthaiv, kev npaj sijhawm, thiab kev tswjhwm yuav muaj rau koj cov ntaub ntawv. Lwm tus neeg uas tuaj yeem nkag mus saib tau koj cov ntaub ntawv yog cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog, cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv, thiab lwm tus neeg lossis cov koom haum rau npaj cov tshuaj tiv thaiv COVID-19, teem sijhawm, lossis tswj hwm, nrog rau cov neeg lossis cov chaw uas tso cai los ntawm txoj cai.
Thov sau koj hnub yug
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Koj
Koj puas ua haujlwm rau ib qho kev lag luam hauv qab no (khij txhua qhov uas yog):
Haiv neeg
Lwm Yam Lus
Thov qhia rau peb yog tias koj muaj tej yam xiam oob qhab hauv qab no?