Zoo siab txais tos rau tus Tshuaj Tiv Thaiv Txuas!

Minnesota COVID-19 Txuas yog ib qho cuab yeej uas pab cov neeg uas nyob hauv Minnesota paub thaum twg, qhov twg, thiab li cas lawv thiaj li tau cov tshuaj tiv thaiv COVID-19.

Yog koj xav paub dabtsi txog daim foos no lossis cheem tsum kev pab ua koj yam lus, thov hu peb Lub Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 1-833-431-2053.

Man being vaccinated